• Notariusz Bielsko-Biała
  Kancelaria notarialna w Bielsku-Białej
 • Notariusz Bielsko-Biała
  Notariusz w Bielsku-Białej
 • Notariusz Bielsko-Biała
  Kancelaria notarialna

Notariusz Ryszard Ruśkowski Bielsko-Biała

 

Akty notarialne, poświadczenia i inne czynności

Notariusz dokonuje czynności notarialnych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Zgodnie prawem o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Oprócz notariusza czynności notarialnych może dokonywać także asesor notarialny zatrudniony w kancelarii. Czynności których notariusz dokonał zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w swojej kancelarii, jeżeli jednak charakter czynności lub szczególne okoliczności tego wymagają notariusz może dokonywać czynności notarialnych także poza kancelarią.

Wszelkie porady związane z dokonywaną czynnością notarialną są udzielane bezpłatnie.

Na podstawie art. 74 § 1 ustawy Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. sporządza poświadczenia;
 4. doręcza oświadczenia;
 5. spisuje protokoły;
 6. sporządza protesty weksli i czeków;
 7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
 

Informacje kontaktowe

KANCELARIA NOTARIALNA
ul. Barlickiego 23
43-300 Bielsko-Biała

KANCELARIA CZYNNA

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH OD 8.30 DO 14.30

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość

dokonania czynności notarialnych w innym,

dogodnym dla Państwa terminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

tel.: 33 822 07 68

notariusz@notariuszbielsko.eu

Formularz kontaktowy

...